Nowe zarządzenie ks. Arcybiskupa z 28 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

 

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

 

  1. Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

W obecnej sytuacji utrzymuje  się  dyspensę dla osób  w podeszłym wieku,  osób  z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.  Wiernych, którzy z uzasadnionej  racji  nie  mogą  uczestniczyć   w   niedzielnej   Eucharystii,   zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

 

  1. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone   zgodnie   z   kalendarzem   liturgicznym   i   parafialną   tradycją,   należy   z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.

Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi,       a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

 

  1. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z  sakramentu  pokuty  i  pojednania,  zwłaszcza  w  okresie  wielkanocnym,  który  trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

 

  1. Duszpasterstwo

Przywracamy   w   parafiach   odwiedziny   chorych   z   posługą    sakramentalną    z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

Udzielanie    sakramentu    bierzmowania    w    parafiach     należy     organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.

W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy       z   rodzicami   i    katechetami,    z   zachowaniem   obowiązujących    zasad    sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji  Bożego   Ciała.   Zaleca   się   jej   organizację   wokół   kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy   tym    zastosować    najnowszą    normę    służb    medycznych,    według    której   w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby

liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

 

  1. DuchowieństwoPrzywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

 

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem  punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

 

 

 

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 28 maja 2020 r. VA I – 42/20

Nowe zarządzenie Arcybiskupa w sprawie Spowiedzi z dnia 16.05.2020r.

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

z dnia 16 maja 2020 r.

1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.

2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.

Spowiedź może odbywać się:

  1. a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
  2. b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.

Niniejsze zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Trzy letni cykl przygotowania do przyjecia Sakramentu Bierzmowania.

Od stycznia 2018 roku w naszej parafii zostaje wprowadzony coraz bardziej rozpowszechniony w Kościele w Polsce trzy letni okres przygotowania młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po niedawnej reformie w szkolnictwie wspomniany trzy letni program obejmie młodzież 7 klasy Szkoły Podstawowej, II klasy Gimnazjum i aktualnie przygotowującą się młodzież z III klasy Gimnazjum. Przez jakiś czas spotkania formacyjne dla 7 klasy i II Gimnazjum będą w mniej liczne niż spotkania III klasy Gimnazjum. Także rodzice klasy 7 i II Gimnazjum zostają włączeni w formacyjny proces pogłębiania wiary własnej, a w związku z tym inspirowania wiary swoich dzieci.

 

Zmiana godzin urzędowania kancelarii parafialnej

Od stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana dni i godzin urzędowania kancelarii parafialnej.

Szczegóły w zakładce KANCELARIA.

Warto odwiedzić